OK Tankpas aanvragen


Terug naar aanvraag

Aanvullende Algemene Voorwaarden
van OK Nederland 
voor gebruik van OK tankpassenArtikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn in aanvulling op, en uitsluitend in samenhang met de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Catom Groep van toepassing op elke rechtspersoon of entiteit, die op enig moment deelneemt aan het systeem van door OK Oliecentrale B.V. ("OK Nederland") uitgegeven OK tankpassen ("deelnemer"). In geval van twijfel over toepasselijkheid en/of uitleg van een beding hebben de Algemene Voorwaarden van Catom Groep voorrang. 
b. Deelname kan slechts geschieden na het invullen, ondertekenen en terugzenden van een aanvraagformulier aan OK Oliecentrale B.V., Verlengde Poolseweg 32, 4818 CL  Breda ("OK Nederland"), en na schriftelijk aanvaarding door OK Nederland van de aanvraag. Of na digitaal indienen van een aanvraagformulier via ok-olie.nl en het accepteren van OK Nederland van deze digitale aanvraag. Deelname geschiedt uitsluitend op basis van de onderhavige Voorwaarden. Bij aanvaarding door OK Nederland op basis van de door de deelnemer aan OK Nederland verstrekte gegevens wordt per door de deelnemer opgegeven kenteken van een motorvoertuig door OK Nederland aan de deelnemer een OK magneetpas uitgereikt. De deelnemer zal wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk schriftelijk doorgeven aan OK Nederland 
d. De magneetpassen, alsook de informatie daarop, worden hierna ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk genoemd: "tankpas" 
c. De tankpas alsmede de op de pas verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van OK Nederland. 
d. De tankpas is, behoudens voortijdige intrekking door OK Nederland, geldig tot de op de tankpas aangegeven vervaldatum. 
e. De deelnemer bevestigt, voor zover nodig, door het in gebruik nemen van de tankpas jegens OK Nederland zijn aanvaarding van het bepaalde in deze Voorwaarden. 
f. De deelnemer is gerechtigd de aan hem verstrekte passen ter beschikking te stellen van de berijders van de onder b. genoemde motorvoertuigen ("kaarthouders"). De deelnemer staat er jegens OK Nederland voor in dat hij aan iedere kaarthouder een exemplaar van deze Voorwaarden ter hand heeft gesteld, dat hij iedere kaarthouder heeft geïnstrueerd kennis te nemen van deze Voorwaarden, en dat iedere kaarthouder) ermee instemt dat OK Nederland de persoonsgebonden gegevens van de kaarthouder verwerkt opdat OK Nederland deze gegevens van tijd tot tijd op juistheid kan (laten) controleren. 

Artikel 2 - Gebruik van de tankpas en / of pincode 
a. Per tankpas wordt een geheim Persoonlijk Identificatie Nummer ("pincode") verstrekt aan de deelnemer. 
b. De deelnemer staat er jegens OK Nederland voor in dat de tankpas en / of pincode zorgvuldig en juist worden gebruikt door de kaarthouder(s) voor uitsluitend de door de deelnemer aan OK Nederland opgegeven voertuigen (waaronder begrepen tijdelijk vervangend vervoer). 
c. De deelnemer staat er jegens OK Nederland voor in dat de tankpas en pincode door iedere kaarthouder met de grootst mogelijke zorg en separaat worden bewaard.
d. Dit houdt onder meer, doch niet uitsluitend in dat: - de tankpas nimmer in het betreffende motorvoertuig wordt achtergelaten dan wel ter beschikking wordt gesteld aan derden; - de pincode slechts bekend wordt gemaakt aan de kaarthouder;- iedere kaarthouder de schriftelijke kennisgeving van de pincode vernietigt na kennisneming daarvan; en - iedere kaarthouder de grootst mogelijke zorg betracht voor de geheimhouding van de pincode. 
d. Vanaf het moment van verstrekking van de tankpas is de deelnemer aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik van de tankpas door kaarthouder(s) en/of door derden, al dan niet bevoegd. 
e. De deelnemer stelt OK Nederland op de hoogte zodra hij afwijkend tankgedrag signaleert. De deelnemer neemt onmiddellijk telefonisch contact op met OK Nederland indien er reden is aan te nemen dat de veiligheid van de tankpas en / of pincode in het geding is,of wanneer sprake is van diefstal, verlies of misbruik van de tankpas en / of pincode. 
f. De deelnemer staat er jegens OK Nederland voor in dat de betreffende tankpas op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke vorm dan ook, en de deelnemer vrijwaart OK Nederland voor oneigenlijk gebruik ter zake. Het is de deelnemer niet toegestaan om(elektronisch) bestanden of documenten aan te (laten) maken of te bewaren waaruit op enigerlei wijze de combinatie van de tankpas gegevens en pincode kunnen worden afgeleid door anderen dan de deelnemer. 

Artikel 3 - Kosten voor het gebruik van het OK systeem 
a. Conform de dan geldende tarieven, is de deelnemer voor elke aan hem verstrekte tankpas een eenmalige en /of periodieke administratieve bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt naar keuze van OK Nederland een of meerdere malen per jaar in rekening gebracht voor elke volgens de administratie van OK Nederland aan de deelnemer verstrekte tankpas. 
b. Voor het omruilen of blokkeren van een tankpas, indien zulks naar de mening van OK Nederland aangewezen is, kan OK Nederland een kostendekkend bedrag aan de deelnemer in rekening brengen. 
c. OK Nederland is na voorafgaande kennisgeving te allen tijde gerechtigd de deelnemer aan OK Nederland verschuldigde tarieven eenzijdig aan te passen, tenzij met de deelnemer schriftelijk anders is overeengekomen. 
d. Voortgezet gebruik van de tankpas na kennisgeving door OK Nederland van de tariefaanpassing(en) betekent aanvaarding door de deelnemer van de betreffende aanpassing(en). 

Artikel 4 - Levering van producten en diensten 
a. De tankpas dient als identificatiemiddel bij aankoop van die categorieën producten en / of diensten waarvoor de deelnemer bij aanvraag heeft gekozen. 
b. OK Nederland heeft het recht de limieten voor het aantal transacties en de betreffende bedragen per transactie eenzijdig bij te stellen indien zij daar aanleiding toe ziet. Voorts heeft OK Nederland het recht, zonder voorafgaande aankondiging, producten en / of diensten te verwijderen uit de door de deelnemer gekozen categorieën producten en / of diensten. OK Nederland streeft ernaar, doch is niet verplicht om de deelnemer tijdig te informeren over de aanpassingen en / of wijzigingen aan de betreffende bedragen en / of categorieën. Voortgezet gebruik van de tankpas betekent dat de deelnemer de betreffende wijziging accepteert. 
c. De tankpas kan niet in het buitenland gebruikt worden, ook niet voor het betalen van tol. 
d. Door ingebruikname van de tankpas, met of zonder pincode, aanvaardt deelnemer aansprakelijkheid voor de met de tankpas gedane transacties. 

Artikel 5 - Wijze van gebruik van de tankpas 
a. De kaarthouder toont waar mogelijk zijn gerechtigdheid tot het aanschaffen van producten en / of diensten aan door middel van het intoetsen van de pincode. 
b. Indien het op enig tankstation niet mogelijk is de pincode in te voeren, worden transactiegegevens op een door de kaarthouder voor ontvangst te ondertekenen afleverbon vastgelegd. 
c. De administratie van het tankstation, alsmede de met de kaartlezer vastgelegde gegevens, dan wel de ondertekende afleverbon leveren volledig bewijs tussen partijen op, behoudens eventueel door deelnemer binnen een maand geleverd tegenbewijs. 
d. Aanwending van de tankpas voor andere dan de overeengekomen doeleinden is niet toegestaan. OK Nederland aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de deelnemer. 


Artikel 6 - Facturering en incasso 
a. Alle aankopen met gebruik van de tankpas leveren een betalingsverplichting op jegens OK Nederland ongeacht of levering plaatsvindt door een derde. 
b. De door de deelnemer afgenomen producten en / of diensten die door middel van de tankpas zijn afgerekend, worden door OK Nederland aan de deelnemer periodiek gefactureerd en geïncasseerd in euro's op basis van de op dat moment van afname geldende prijzen van de betreffende producten en / of diensten. De factuur is gespecificeerd per kenteken en transactie. 
c. De deelnemer zal OK Nederland machtigen om door middel van “Sepa zakelijk doorlopend” onherroepelijk en onvoorwaardelijk de bedragen die OK Nederland van haar te vorderen heeft, te incasseren bij haar bank met inachtneming van de afgesproken krediettermijn. Na het ondertekenen van het aanvraagformulier zal de deelnemer een Sepa machtiging + stappenplan ontvangen. Nadat OK Nederland vervolgens de getekende Sepa machtiging en bewijs van registratie heeft ontvangen zal de tankpas worden opgestuurd tenzij anders is afgesproken. 
d. In het geval de deelnemer een deel van de verzonden factuur betwist is het de deelnemer niet toegestaan bedragen te verrekenen, enige aan OK Nederland verstrekte financiële zekerheid daarbij inbegrepen. Betwisting van een deel van een factuur laat de verplichting totbetaling van het niet betwiste deel onverlet. 
e. OK Nederland is gerechtigd de bedragen, die zij van de deelnemer zal hebben te vorderen of aan de deelnemer zal zijn verschuldigd, te verrekenen met bedragen die zij of enig andere tot de Catom Groep behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de deelnemer zal zijn verschuldigd of van de deelnemers zal hebben te vorderen. 
f. Iedere betaling strekt achtereenvolgens tot de betaling van de verschuldigde rente, de kosten en de daarna tot betaling van de hoofdsom.g. De deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken aan OK Nederland van alle voor een juiste facturering benodigde gegevens, waaronder de vereiste fiscale gegevens (zoals het betreffende BTW nummer). 

Artikel 7 – Digitale facturatie 
a. Deelnemer accepteert dat OK Nederland facturen alleen nog in een digitale versie digitaal zal toezenden. Voor zover OK Nederland bereid zal zijn alsdan papieren facturen aan de deelnemer te zenden zal dit alleen geschieden indien de deelnemer hiervoor een door OK Nederland vast te stellen vergoeding betaalt, van welke vergoeding de deelnemer hierbij uitdrukkelijk de verschuldigdheid accepteert. 
c. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opslaan ten behoeve van administratie. 
d. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor nakoming van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals belastingwetgeving en de wettelijke administratie- en bewaarplicht. 

Artikel 8 - Verlies, diefstal en misbruik 
a. De deelnemer of de kaarthouder dient verlies, diefstal en misbruik van een tankpas en / of pincode onmiddellijk en ongeacht het tijdstip te melden bij de politie en bij OK Nederland (telefoonnummer 076 207 9909) o.v.v. het betreffende kaartnummer en naam van de deelnemer. De melding dient zo snel mogelijk schriftelijk aan OK Nederland te worden bevestigd, vergezeld van een kopie van het proces verbaal van de aangifte van het delict bij de politie. Een vervangende tankpas dient schriftelijk te worden aangevraagd. In het geval de tankpas wordt teruggevonden moet terstond de magneetstrip worden geperforeerd en moet de tankpas vervolgens aan OK Nederland worden teruggestuurd. 
b. OK Nederland zal zich inspannen om na melding door de deelnemer of de kaarthouder in de onder a. genoemde gevallen de betreffendetankpas in haar systeem zo snel mogelijk te blokkeren. De deelnemer is na melding tot en met de eerste werkdag na melding verantwoordelijk en aansprakelijk voor aankopen die met de tankpas zijn gedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de deelnemer of kaarthouder in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden of onrechtmatig heeft gehandeld. Hieronder vallen in het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, gevallen waarbij de tankpas samen met de pincode is bewaard of de deelnemer verzuimd heeft de transacties voldoende nauwkeurig te volgen. 

Artikel 9 - Retournering tankpas 
Indien een voertuig waarvoor een tankpas is afgegeven niet meer bij de deelnemer in gebruik is, of OK Nederland besluit om een tankpas van de deelnemer te vervangen of in te nemen, dient de deelnemer de tankpas te perforeren in de magneetstrip en terstond te retourneren aan OK Nederland. De deelnemer is in alle gevallen verantwoordelijk en aansprakelijk voor voortgezet gebruik van niet door OK Nederland retour ontvangen tankpassen. 

Artikel 10 - Beëindiging 
a. OK Nederland is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen. Indien OK Nederland redelijkerwijs onrechtmatig gebruik van de tankpas vermoedt, of indien er sprake is van aanmerkelijk afwijkend gebruik van de tankpas ten opzichte van het verleden, kan OK Nederland deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. 
b. Voorts is OK Nederland gerechtigd de deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder in achtneming van enige opzegtermijn, van verdere deelneming aan het OK systeem uit te sluiten, dan wel het recht op het gebruik van één of meerdere tankpassen te beëindigen in geval:i. in strijd met deze Voorwaarden wordt gehandeld; ii. het faillissement en / of surseance van betaling van de deelnemer wordt aangevraagd of uitgesproken, of dat daartoe naar het oordeel van OK Nederland gerede kans bestaat; iii. de deelnemer in verzuim is met betaling van facturen; ofiv. de deelnemer gedurende meer dan zes maanden niet van een tankpas gebruik heeft gemaakt. 
c. Bij beëindiging van de deelneming dient de deelnemer alle aan hem uitgegeven tankpassen terstond aan OK Nederland te retourneren. Zolang de bedoelde tankpassen niet door OK Nederland zijn ontvangen blijft de deelnemer aansprakelijk voor alle gebruik, waaronder misbruik, van de aan hem uitgegeven tankpassen conform het bepaalde in deze Voorwaarden. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid OK Nederland en financiële zekerheid 
a. OK Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van de tankpas en / of de kaartleesapparatuur. 
b. De deelnemer vrijwaart OK Nederland voor gebruik van de card(s) en/of pincode door anderen dan de kaarthouder. 
c. Voor zover mocht worden geoordeeld dat op OK Nederland enigerlei aansprakelijkheid rust, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het in de kalendermaand voorafgaande aan het ontstaan van die aansprakelijkheid aan de deelnemer voor levering van brandstof gefactureerde bedrag. OK Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, omzetverlies daaronder begrepen. 
d. OK Nederland heeft te allen tijde het recht om van de deelnemer (additionele) financiële zekerheden te vragen voor het gebruik van het OK systeem. Indien de deelnemer hier alsdan niet mee akkoord gaat, staat het OK Nederland vrij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Artikel 12 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden voor gebruik van OK tankpassen 
OK Nederland is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden zullen de deelnemer tijdig worden medegedeeld en worden gepubliceerd op www.ok-olie.nl. Indien de deelnemer na wijziging van de Voorwaarden de aan hem uitgegeven tankpas(sen) blijft gebruiken wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen 
a. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag. 
b. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deelname aan het OK systeem en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen en andere voorlopige maatregelen), onverminderd de bevoegdheid van OK Nederland om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. 

OK Nederland 
Afdeling Tankpassen 
Verlengde Poolseweg 32 
4818 CL  Breda 
Tel : 076 207 9909 

E-mail : tankpassen@ok-olie.nl

Website: www.ok-olie.nl  

Breda, januari 2019

Terug naar aanvraag